Notiser
Vecka 14, 2019

Veckans notiser med källa angiven som länk under respektive notis.
Notiserna går att kommentera på vår Facebooksida.


1. Uppvärmningsbranschen kaxigast i omställningen till fossilfrihet

Fyra nya branscher har tagit fram färdplaner för hur de ska bli fossilfria. Mest ambitiös är uppvärmningsbranschen, som siktar på att vara klimatpositiv 2045.

Sedan tidigare har nio branscher tagit fram färdplaner för hur de ska bli klimatneutrala 2045 inom regeringens initiativ Fossilfritt Sverige. Nu har fyra ytterligare branscher följt i deras spår.

Kaxigast är uppvärmningsbranschen, där bland annat fjärrvärmebolag och värmepumpstillverkare ingår. Redan 2030 är målet att bli fossilbränslefri.

Det betyder att fjärrvärme ska baseras på återvunnen energi, till exempel restvärme från industrier, eller eldning av sopor och förnybara bränslen.

Men branschen siktar högre än så. Målet är en klimatpositiv sektor 2045. Det innebär att koldioxidutsläpp måste bindas för att minska koncentrationen av växthusgaser i atmosfären. Till exempel kan det ske genom CCS, avskiljning och lagring av koldioxid.

I övrigt åtar sig branschen också att källsortera avfall, särskilt plast, för att minska mängden fossilt innehåll som eldas upp.
Läs Mer. https://www.nyteknik.se/miljo/uppvarmningsbranschen-kaxigast-i-omstallningen-till-fossilfrihet-6952425

 

 

2. Minskad vägtransport ska ro i land klimatmål

Fasa ut fossila bränslen, tillverka fler elbilar och förmå fler att ta tåget.

Det är några av de förändringar som beslutsfattare måste göra för att minska utsläppen från vägtransporterna, skriver European Academies Science Advisory Council, EASAC.

I en färsk rapport dömer EASAC ut den nuvarande EU-politikens förmåga att minska utsläppen tillräckligt för att uppfylla målen i Parisavtalet och begränsa den globala uppvärmningen till mindre än två grader.

Enligt EASAC står transporterför 24 procent av EU:s utsläpp av växthusgaser. Av dessa står vägtransporterna för tre fjärdedelar.
Läs Mer. https://www.nyteknik.se/miljo/minskad-vagtransport-ska-ro-i-land-klimatmal-6952332

 

3. Drönare i renskötseln bra för natur och miljö

Bra för miljön, minskat markslitage och ökad säkerhet. Det är en del av fördelarna som Udtja sameby kan hitta i försöken att använda drönare i renskötsel.

Sedan årsskiftet har Udtja sameby med drönare i renskötseln. De används bland annat när man ska driva renar. Med hjälp av en högtalare går det att ha hundskall eller skrik som gör att renarna skuggar för drönaren. Men det finns även andra stora fördelar med drönare.

Andra fördelar som samebyn ser är miljömässiga, mindre skoterkörning och fyrhjuling i skogen. Något som även innebär mindre markskador.
Läs Mer. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=7173634

 

 

4. Malung-Sälen ratar privata företag – börjar köra sopor i egen regi

Malung-Sälens kommun sparkar nu ut de privata företag som hämtar hushållssoporna och har beslutat att istället frakta alla sådana sopor i egen regi.

Kommunen hävdar att det blir både bättre service och billigare om kommunen själv sköter hushållsavfallet.

- Och så slipper vi upphandling, säger Kurt Podgorski (S) ordförande i det kommunala avfallsbolaget.

Det var det stora internationella avfallsföretaget Sita Suez som vann upphandlingen när Malung-Sälen senast tog in anbud på den kommunala sophämtningen vid hushållen.
Läs Mer. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/malung-salen-borjar-kora-sopor-i-egen-regi

 

 

5. Örebro kommun tecknar nytt avtal för biogas

Örebro kommun har tecknat avtal med Biogasbolaget i Mellansverige AB. Det innebär att örebroarnas matavfall och avlopp håller bussarna i Örebro rullande och bidrar till en renare stadsluft.

Avtalet innebär att Örebro kommun säljer biogas till Biogasbolaget som i sin tur levererar biogasen till länets bussar. Med avtalet har kommunen säkrat avsättningen av biogas samt att länets bussar får biogas under nio år framöver, med option på ytterligare sex år. Avtalet börjar gälla den 1 oktober i år. I och med att avtalet börjar gälla kommer antalet bussar som drivs av biogas att fördubblas.

- Biogas är ett av de mest miljövänliga drivmedlen man kan välja. Det är ett bra sätt att ta hand om samhällets avfall eftersom biogas kan ersätta fossila produkter och på så sätt minska växthusgasutsläppen. Det vanligaste sättet att framställa biogas är genom rötning där mikroorganismer bryter ner avfall och annat organiskt material i en syrefri miljö, säger Anders Olsson (C), ordförande i Tekniska nämnden.
Läs Mer. http://www.mynewsdesk.com/se/orebro_kommun/pressreleases/oerebro-kommun-tecknar-nytt-avtal-foer-biogas-2850501

 

 

6. ”Vi kräver rättvisare regler för nya gasbilar”

Efter en trög avslutning på 2018 hoppas gasbranschen på ett lyft för gasbilar i år.

– Det har i praktiken varit stopp för att beställa nya gasbilar eftersom de nya körcykelproven i EU tagit så lång tid. Men nu lossnar det, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas.

Registreringarna av nya gasbilar sjönk i fjol med 21 procent till 3.235 bilar. Det motsvarade knappt en procent av hela nybilskakan. Som jämförelse nådde de renodlade elbilarna två procents andel (7.087 bilar).

Maria Malmkvist är vd för branschföreningen Energigas Sverige. Hon ser fjolårets nedgång som tillfällig, som en följd av bilbrist. Bakgrunden var den nya körcykeln WLTP, som från den 1 september i fjol började gälla för alla nya fordon. Testerna blev mycket tidsödande för tillverkarna.

– Det skapade långa förseningar och ledde till att man i praktiken inte kunde beställa några nya gasbilar. Men nu börjar det släppa, orderböckerna öppnas igen, säger Maria Malmkvist.

– Men dagens bonusregler måste göras om så att även nya bilar som konverteras för gasdrift får bonus, säger hon.
Läs Mer. https://www.dn.se/ekonomi/motor/vi-kraver-rattvisare-regler-for-nya-gasbilar/

 

 

7. Gotlandsbuss tror inte biogasen räcker

Gotlandsbuss anser att det finns stora brister i kollektivtrafikupphandlingen och kräver att regionen gör om den. Det behövs minst tio gånger så mycket biogas för att tanka 50 bussar, är en invändning.

Region Gotlands trafikupphandling ska gälla från juni 2020 och tre år framåt och anbuden ska vara inne senast den 15 april. Gotlandsbuss vd Göran Hult säger i en skrivelse till regiondirektör Peter Lindvall att det finns stora brister vad gäller transparens, förutsebarhet och proportionalitet i upphandlingen. I ett utkast till ansökan om överprövning till förvaltningsrätten utvecklar de sina skäl till att upphandlingen ska avbrytas och göras om.

Gotlandsbuss reagerar kraftigt på flera olika brister, bland annat att avtalstiden är för kort, att 70 procent av bussarna ska vara biogasdrivna och att indexreglering saknas.

Bolaget har anlitat advokat Kaisa Adelcreutz på Front Advokater som ombud. I utkastet till ansökan om överprövning som hon skrivit, konstateras att upphandlingen genomförs utan att hänsyn tagits till de grundläggande principer som ska tillämpas vid all offentlig upphandling och är därför inte rättsenlig.
Läs Mer. https://www.helagotland.se/samhalle/gotlandsbuss-tror-inte-biogasen-racker-15479031.aspx

 

 

8. Kapacitetsbrist – en risk för både miljö och samhälle

Energiområdet genomgår stora förändringar just nu. Vår strävan efter att leva miljösmart samtidigt som allt fler vill bo i storstadsregionerna pressar elnäten till bristningsgränsen. Resultatet blir kapacitetsbrist i våra storstäder. Något som riskerar att bromsa omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Utmaningen: Därför uppstår kapacitetsbrist

Idag lever över 85 procent av den svenska befolkningen i storstadsregioner. Det gör att stora mängder energi behövs på geografiskt koncentrerade områden – och ofta under koncentrerade tidsperioder. Behovet av elkraft ökar också snabbt när samhället elektrifieras och transporter och industrier som tidigare använt fossila bränslen går över till eldrift. Dessutom vill nya verksamheter som kräver mycket elkraft, som till exempel datacenter, gärna etablera sig nära storstäderna där den utbildade arbetskraften finns.

Samtidigt pågår en förändring av produktionen av el där vatten-, sol och vindkraft blir en allt större del av energimixen. Det gör att energin kan behöva att transporteras längre eller andra sträckor än tidigare för att nå användarna i storstadsregioner. Allt detta leder nu till att det svenska elnätet har svårt att transportera de mängder energi som efterfrågas av användarna i våra storstadsregioner. Det blir helt enkelt för trångt i ledningarna, något som leder till kapacitetsbrist. Energin finns, men den kommer inte fram i rätt mängd och i rätt tid. Det kan liknas vid att försöka andas genom ett sugrör. Luft finns det gott om – men genom sugröret kan du inte få i dig tillräckligt.
Läs Mer. https://www.nyteknik.se/sponsrad/kapacitetsbrist-en-risk-for-bade-miljo-och-samhalle-6953305

 

 

9. Jätteprojekt för förnybar energi på Frölunda Torg

Skandia Fastigheters satsningar på förnybar energi växlas upp än en gång. Efter bland annat installationen av Sveriges då största takmonterade solcellsanläggning, på köpcentrumet Väla i Helsingborg, har turen nu kommit till Frölunda Torg i Göteborg. I projektet Geo Sol omvandlas solenergi till komfortkyla, och spillvärmen från processen lagras i berget tills den behövs, på vintern. Investeringen beräknas till cirka 32 miljoner kronor och kommer att sänka Frölunda Torgs årliga fossila utsläpp med 225 ton koldioxid.

Solceller placeras på taket till Frölunda Torg och i källaren installeras en geoenergianläggning. Idag blåses överskottsenergin från komfortkyla-produktionen ut på yttertaket och går därmed till spillo. Det nya geolagret blir en slags termos, där denna spillvärmeenergi kan lagras. Systemet ger alltså möjlighet att använda kraften i solen både för värme och komfortkyla över hela året.

Anläggningen kommer att producera 525 MWh elenergi per år, vilket motsvarar årsförbrukningen för ungefär 27 villor. Vidare kommer den att producera 2 600 MWh värmeenergi vilket motsvarar en årsuppvärmning av ungefär 175 villor. Totalt innebär det att Frölunda Torg sänker sina fossila utsläpp med 225 ton koldioxid per år, motsvarande cirka 100 flygresor från Göteborg till New York – och en radikal minskning av köpcentrumets klimatpåverkan.
Läs Mer. http://www.mynewsdesk.com/se/skandiafastigheter/pressreleases/jaetteprojekt-foer-foernybar-energi-paa-froelunda-torg-2853923

 

 

10. Skellefteå Kraft bygger datacenter – drivs med bara förnybar energi

Behovet av datalagring ökar kraftigt i världen och nu ger sig svenska elbolag in på marknaden. Skellefteå Kraft berättar i dag att de ska bygga en av Sveriges största datacenterparker i Finnfors utanför Skellefteå.

Centret kommer att drivas med bara förnyelsebar energi och ny teknik kommer att användas för att göra allt så energieffektivt som möjligt.

"Satsningen på en datacenterpark är logisk för Skellefteå Kraft, erbjuder en potentiellt god avkastning och bidrar positivt till regionens utveckling," säger Hans Kreisel, koncernchef på Skellefteå Kraft.
Läs Mer. https://www.breakit.se/artikel/19317/skelleftea-kraft-bygger-datacenter-drivs-med-bara-fornybar-energi


 

Miljöposten / Radio City360 © 2012